Säkerhet

Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete mot stöld, sabotage, ekonomisk och organiserad brottslighet samt åtgärder avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Säkerhet kan avse:

  • Säkerhet (ekonomi) – egendom som används för att teckna ett lån
  • Pant (rätt) – egendom som ställs som säkerhet för en fordran

Säkerhet blandas ofta ihop med trygghet och för endel är de båda begremmen samstämmiga, dock inte alltid.

På engelska har man varit mer noggrann och valt att dela upp “säkerhet” i flera delar. Nämligen safety och security. Safety är främst skydd mot fysiska hot såsom brand och skada. Och Security är mer att skydda sig mot angrepp och hot. I inre kretsen kan du läsa vår avhandling om vad security egentligen betyder och en MDS analys av dess olika domäner.

På svenska sätter vi ofta ihop säkerhet med andra ord som följande exempel:

  • IT-säkerhet – för att skydda en organisations värdefulla tillgångar som information
  • Datasäkerhet – en del av IT-säkerhet som avser att skydda datorsystem
  • Flygsäkerhet – säkerhet vid flygning i olika former
  • Trafiksäkerhet – de åtgärder som görs för en säkrare trafik
  • Elsäkerhet – skyddsåtgärder inom elsäkerhet
  • Rikets säkerhet – hot som anses riskera en stats fortsatta existens och/eller dess grundläggandes institutioner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*