RADON

RADium emanatiON: (eng. utflöde av radium)

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Radium sönderfaller genom alfastrålning till radon.

När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Enligt WHO: 

  • Radon is the most important cause of lung cancer after smoking.
  • Radon is estimated to cause between 3–14% of all lung cancers in a country, depending on the national average radon level and smoking prevalence.
  • Det finns en korrelation mellan hög radonhalt och hög lungcancer, det finns ingen lägre gräns för när radon inte skulle orsaka cancer.

Gränsvärden?

Bindande gränsvärden finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar du till exempel i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är i Sverige:  200 Bq/m3.

WHO menar på:

“establishing a national annual average concentration reference level of 100 Bq/m3, but if this level cannot be reached under the prevailing country-specific conditions, the reference level should not exceed 300 Bq/m3;” – alltså inte över 300 BQ. 

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal?

Mätning över tid enda sättet. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet.

Läs mer:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*