YGL

2012-03-17 peter 0

Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Den senaste av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter. Läs mer: Wikipedia Riksdagen.se Kommentar Lagen innebär bland […]

TF

2012-03-16 peter 1

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar bl.a. yttrandefriheten i tryckt skrift och rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Läs mer: […]

RF

2012-03-15 peter 0

Regeringsformen. Den viktigaste av Sveriges fyra grundlagar. Regeringsformen anger de grundläggande principerna för det svenska statsskicket, hur riksdag och regering ska utses och hur de […]