Unilateralt agerande

2015-12-29 peter 0

En persons agerande inom konflikthantering, oftast när man använder “skonsam överkörning”. Skonsam överkörning är en av tre förhållningssätt inom konstruktiv konflikthantering: Etisk (skonsam) överkörning Princip- […]

Diametrala åsikter

2015-12-28 peter 0

Åsikter som är absolut motsatta varandra eller i stark kontrast Begreppet används ofta inom konflikthantering

Konflikthanteringens ABC

2015-12-21 peter 0

A Attitudes B Behaviour C Conflict Modell skapad av fredsforskaren Johan Galtung. Kallas även konflikt triangeln. Den synliggör olika sidor av en konflikt. När vi […]

Informationssäkerhet

2015-11-10 peter 1

Förmågan att upprätthålla önskad sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende information och informationstillgångar. Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för […]

Integritet

2015-10-28 peter 0

Integritet – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp Begreppet kopplas i regel till […]

Allmän handling

2014-04-09 peter 1

En handling som är: Inkommen Upprättad och Förvarad Hos en myndighet. En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och […]

Kommunikationsprotokoll

2012-06-06 peter 1

En överenskommelse mellan två eller flera parter om hur man ska kommunicera. Kommunikationstyper som kräver strikta regler är kommunikation mellan datorer. Kommentar: Kommunikationsprotokoll för datorprogram […]

IP

2012-05-09 peter 4

Internet Protocol. Ett kommunikationsprotokoll som används för överföring av information över Internet. Kommentar: Ibland används istället termen TCP/IP, där man också nämner IP-protokollet: TCP (Transmission […]

Offentlighetsprincipen

2012-04-30 peter 1

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Syftet med TF är att “garantera” att riksdagens, regeringens […]

CISSP

2012-04-23 peter 0

Certified Information Systems Security Professional. Oberoende certifiering översedd av ISC2. Golden Standard Certifieringen är ansedd som “the golden standard” för IT-säkerhetsproffs. Orsaken till detta är […]