Ändamålsenligt

2018-05-08 peter 0

Mått på i vilken utsträckning ett systems eller en produkts säkerhetsfunktioner samverkar för att möta specificerade säkerhetskrav. Begreppet syftar till att definiera krav på hur […]

Informationsklassificering

2017-09-08 peter 0

Indelning av information på grund av olika säkerhetskriterier avseende sekretess, spårbarhet, tillgänglighet och riktighet. I näringslivet är det vanligt att information klassas som öppen (publik), […]

Artikel 29-gruppen

2017-05-17 peter 0

En grupp som rådgivande och oberoende skall se till att EG:s dataskyddsdirektivet från 1995 tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. På engelska står det ofta: Article 29 […]