Grundlag

2012-03-19 peter 0

Den svenska termen för lagar som utgör ett lands författning (konstitution). Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen successionsordningen tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen Kommentar: Fram till 1975 var […]

SO

2012-03-18 peter 0

Successionsordningen (SFS 1810:0926). En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar hur Sveriges tron ska ärvas. Successionsordningen är den äldsta nu gällande grundlag. Läs mer: Wikipedia Riksdagen.se […]

YGL

2012-03-17 peter 0

Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Den senaste av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter. Läs mer: Wikipedia Riksdagen.se Kommentar Lagen innebär bland […]

TF

2012-03-16 peter 1

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar bl.a. yttrandefriheten i tryckt skrift och rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Läs mer: […]

RF

2012-03-15 peter 1

Regeringsformen. Den viktigaste av Sveriges fyra grundlagar. Regeringsformen anger de grundläggande principerna för det svenska statsskicket, hur riksdag och regering ska utses och hur de […]

Krishanteringsförmåga

2012-01-19 peter 0

Förmåga att under kriser leda den egna verksamheten, fatta beslut, sprida information och vid behov kunna medverka i samordning av andra aktörer samt dess åtgärder. […]